Следење на времетраењето на возењето

Придржувајте се до законите за ограничување на времетраењето на возењето.

Штотуку добивте уште едно барање за превоз на стока. Го барате најблиското возило за да му ја зададете работата. Како да знаете дали тие возачи не го исполниле времетраењето на возењето за да ја завршат работата во дозволената временска рамка?

Ако вашата фирма користи камиони за да транспортира стока во Европа, веројатно веќе ви е позната Регулативата (ЕК) 561/2006. Таа ги пропишува прописите на Европската Унија за максималното дневно и двоседмично времетраење на возењето.

Регулативата 561 го поддржува користењето тахографи. Возачите така успеваат да ги евидентираат времетраењето на возењето и времето за одмор.
Другите делови од светот обично имаат некаква регулатива за временско ограничување на возењето.

Како да го евидентирате времетраењето во вашата канцеларија за да ги изберете најсоодветните возачи и возила за нова работа?

Како знаете дека не сте избрале возач што речиси го достигнал ограничувањето на времетраењето на возењето?

Не е најдоброто решение да барате возачите да ве информираат за тоа. Всушност, кога сакате да ги изберете најсоодветниот возач и возило за нова работа, треба безброј возачи да прашате за нивното времетраење на возењето.

Ви треба нешто попостојано, попригодно.

Токму тоа го добивате со можноста за следење на времетраењето на возењето на „фротком“. Ќе го знаете времетраењето на возењето на секој возач, на секој чекор.

Со „фротком“ се контролираат следниве елементи на ограничувањето на времетраењето на возењето:

● Непрекинато возење

Непрекинато возење без пауза (или две паузи) со зададено времетраење

● Дневно времетраење на возењето

Вкупното дневно времетраење на возењето (денот не почнува секогаш во 0.00 часот, туку кога ќе заврши претходниот период за дневен одмор)

● Седмично времетраење на возењето

Вкупното времетраење на возењето во тековната седмица; покажува и дали оваа седмица возачот може да вози уште еден дополнителен час дневно

● Двоседмично времетраење на возењето

Ова е вкупното времетраење на возењето за тековната и за претходната седмица

Сите овие елементи се конфигурирани според европските закони, но, ако сакате, може и да се реконфигурираат.  Ако во возилото има совозач, треба да се прикаже и времетраењето на возењето на совозачот.

Главни карактеристики

● Постојано информирање за времетраењето на возењето за секој возач;

● Усогласеност со Регулативата (ЕК) 561/2006; може да се конфигурира и според други правила.

Контактирајте не
Почитувајте ги законите.

Бенефиции

Избегнувајте непочитување на законот

Паричните казни за престапи во однос на времетраењето на возењето може да бидат доста високи. „Фротком“ ќе им помогне на управителите на вашиот возен парк да комуницираат со возачите за да се избегнуваат ситуации во кои може да дојде до престап.

Планирајте едноставно

Бидејќи го знаете времетраењето на возењето за секој возач, нема веќе потреба да им се јавувате на сите посебно и да ги прашувате. Планирањето и распределувањето на нова работа може да бидат и поедноставни.

Избегнувајте конфликти на интерес и сомневање

Ако однапред го знаете времето на возење, ќе избегнете многу непријатни ситуации во кои управителите на возниот парк сакаат возачите да возат подолго време, а возачите тврдат дека го исполниле времетраењето на возењето. Сега тие информации им се достапни на сите.