Зголемете ја безбедноста 

Основни активности на возниот парк

Тежок ден на работното место е кога ќе откриете дека еден од возачите имал незгода, да не ни спомнуваме украдени возила, гориво или товар.  Ова ви треба за да биде безбеден возниот парк:

Безбедност на возачите и на патниците

Патните незгоди може да имаат многу негативно влијание врз операциите, профитабилноста и дури и врз имиџот на фирмата, но, што е уште поважно, може да доведат до жртви или дури и до смрт.

Ова е една од главните причини зошто фирмите бараат начини на зголемување на безбедноста на операциите на своите возни паркови. Сообраќајните незгоди имаат значително влијание во работното место. 

Секако, секогаш е присутен ризикот од незгода, но има препорачани практики за намалување на тие ризици. Првата е културата на фирмата фокусирана на безбедност, како и соодветното обучување и квалификување на возачите. Покрај тоа, употребата на соодветен начин за следење и за анализа на возачкото однесување, како и за следење на времетраењето на возењето и алармите за пречекорување на брзината може многу да помогнат за минимизирање на тие ризици. Имајте предвид дека лошото возачко однесување е виновно за 90% од незгодите со возила. Затоа, ако може да го следите и да се борите против лошото возачко однесување (така што ќе се открие агресивното возење и ќе се избегнува да се пречекорува ограничувањето на времетраењето на возењето и уморот, како резултат на тоа), ќе може да ја намалите веројатноста од незгоди за вашите возачи и возила.

Solution – Increase safety

Безбедноста на возилата и на другиот имот

Возилата може да бидат изложени на голем број ризици, но два главни ризика се крадењето возила и механичкото оштетување од агресивно возење. 

За имотот како што се полуприколките или контејнерите треба да знаете точно каде се наоѓа и каде бил. Се случува фирмите целосно да изгубат трага за движењето на овој вид имот. 

Во случај на кражба на едно од вашите возила или на дел од имотот (полуприколка, контејнер, заменски контејнер или друг имот), сакате да ги максимирате шансите за брзо наоѓање на возилото и на неговиот товар. 

Сакате да го минимизирате ефектот на агресивното возење врз вашите возила: не само можноста за доведување до незгоди туку и абењето и трошењето поради грубото забрзување, сопирање и прекумерните вртежи на моторот итн.

Безбедноста на товарот и на материјалите

Стоката и материјалите што се превезуваат треба да се заштитат од кражби и од несоодветно ракување или транспортни услови. 

За да бидат безбедни товарот и материјалите, покрај следењето на пристапот до товарот, можеби ќе треба да ги следите и условите под кои се превезува товарот. На пример, храната и пијалаците, како и фармацевтските производи, мора да се превезуваат, да се ракуваат и да се складираат на начин што го намалува ризикот од изложување на температури што отстапуваат од наведените услови за складирање, што би можело потенцијално да предизвика големи загуби или барања за обесштетување од вашите клиенти. 

Во тие случаи, треба да ја следите и температурата, од моментот кога ќе тргне возилото до моментот на испорачување на стоката.

Покрај тоа, во случај на кражба на возилото, сакате да може да го лоцирате и да го најдете најбрзо што е можно за да не го изгубите товарот.

Безбедноста на горивото

За жал, треба да се внимава од кражбите на гориво. Цената на горивото и релативно лесниот пристап до резервоарот за гориво со, на пример, користење сифон, или други алтернативни и досетливи техники на крадење, изложуваат многу фирми на чести кражби на гориво. 

Земањето гориво од резервоарите на камионите им причинува големи трошоци на фирмите, а некои процени укажуваат на повеќе од 2 милијарди УСД годишно само во индустријата за камионски превоз на САД.

За да се спречи тоа, има методи и помошни програми за следење на нивото на горивото во резервоарот, како и за споредување на волуменот гориво додаден во резервоарот со оној наведен на сметката од бензинската станица.

Иако не е секогаш лесно да се открие кражба на гориво, особено кога кражбата вклучува многу постепено земање гориво од резервоарот на возилото, некои методи на следење и помошни програми за следење може ефикасно да ги спречат техниките на крадење и да ја намалат веројатноста таквите кражби да останат незабележани.

Препорачани карактеристики

Inter-Adaks - Slovenia

„Откако почнавме да го користиме 'Фротком', се намали потребата да ги контактираме возачите, ги намаливме комуникациските трошоци и ја зголемивме безбедноста на возачите“.

Андреј Штајдохар (Andrej Štajdohar)
Извршен директор
-
Inter Adaks - Slovenia
Контактирајте не
Зголемете ја безбедноста на вашиот возен парк.