Почитувајте ги законите

Основни активности на возниот парк

Сакате операциите да се одвиваат брзо и без пречки, но секогаш во согласност со законот. Ограничувањето на времетраењето на возењето, максималната брзина и контролата на температурата на товарот се само примери.  Законите се неопходни за заштита на работниците и на потрошувачите, но не е секогаш лесно да се почитуваат.  Ова ви треба за да осигурите дека секогаш ги почитувате законите:

Почитување на времетраењето на возењето

Регулативата (ЕК) 561/2006 дава заеднички комплет прописи на ЕУ за максималното дневно и двоседмично времетраење на возењето, како и за дневниот и седмичниот минимум за одмор за возачите во камионскиот превоз и возилата за транспорт на патници, предмет на конкретни исклучоци и на национални отстапки. 

Ако имате фирма за долг камионски превоз што патува, на пример, во Европа, вашата фирма мора да ги почитува тие прописи. Тоа не мора да биде нешто збунувачко за вашите возачи, кои со помош на тахографот ги мерат времетраењето на возењето и времето за одмор, но може да биде предизвик за вашите управители на возниот парк, кои треба да им распределат нова работа на возачите. Мора да пресметаат дали возачите имаат доволно време да ги завршат задачите што им се распределуваат. Погрешната пресметка може да доведе до прекршоци и до високи казни или, од друга страна, да стојат неактивни премногу долго од страв дека нема да можат да ја завршат работата во преостанатото време.

Кога ќе може вашата фирма лесно да го пресметува ова време, ќе може лесно да одлучите на кои возачи може да им распределите нова работа, без да ризикувате да направите прекршок и да добиете полициска казна.

Solution – Comply with legislation

Складирање тахографски датотеки

Во Европа, операторите на тешки возила мора да преземаат податоци од своите тахографски возачки картички и од носителот на масовната меморија за секое возило. Потоа, обврзани се да ги чуваат податоците најмалку една година за да ѝ бидат достапни на полицијата ако таа ги побара. 

За да се постигне тоа, треба често да се посетува секое возило за да се преземаат датотеките локално на мобилен уред или, што би било најдобро, да се преземат далечински податоците директно на компјутерот во канцеларијата.

Со автоматското и едноставното далечинско преземање на датотеките ќе може да ги почитувате законите и да ги избегнувате големите казни што следуваат за непочитување.

Препорачани карактеристики

Следење на транспорт на храна и на пијалаци, на фармацевтски производи или на жива стока, при кој се контролира температурата

Храната и пијалаците, како и фармацевтските производи, мора да се превезуваат, да се ракуваат и да се складираат на начин што го намалува ризикот од изложување на температури што отстапуваат од наведените услови за складирање.

Во однос на транспортирањето жива стока, законите пропишуваат да се следи живата стока што се транспортира за да се осигури нејзината добросостојба за време на транзитот.

Непочитувањето на температурните услови не само што претставува ризик од големи парични казни туку може да предизвика и расипување на производите, по што тие ќе станат бескорисни, и да ја умртви или сериозно да ја повреди живата стока што се транспортира.

За да се избегнат тие последици и за да може да се преземат потребните дејства и исправки навреме, треба постојано да ја следите температурата и да бидете предупредени кога таа ќе излезе од дозволените граници. Со тоа ќе заштедите пари, но и малтретирање, а вашиот превоз ќе биде во согласност со законите.

Пречекорување на брзината и агресивно возење

Пречекорувањето на брзината и агресивното возење акумулираат трошоци. Не само што ги зголемуваат потрошувачката на гориво и абењето и трошењето туку го зголемуваат и ризикот од незгоди и од повреди, кои, секако, повлекуваат јавна одговорност. Тоа не претставува проблем што го засега само возачот. Во многу земји и држави, работодавците преземаат дел од одговорноста за однесувањето на своите вработени. 

Ако вашите возачи се однесуваат агресивно, вас ве изложуваат на поголем ризик и ја зголемуваат можноста вашата фирма да биде вовлечена во судски спор.

Секако, тука се и казните за пречекорување на брзината.

Треба да можете да преземете контрола. Треба да знаете веднаш кога некое возило ја пречекорува брзината, за да можете да реагирате соодветно.  Треба да знаете кои возачи постојано ги прекршуваат препорачаните шеми за возење и затоа се поизложени на ризикот од незгоди, како и од законските последици што следуваат.

Препорачани карактеристики

Serma - Spain

„Серма“ (Serma) – Шпанија – општо – писмена препорака

Анхел Хереро (Ángel Herrero)
Раководител на службата за продажба
-
Serma - Spain
Контактирајте не
Почитувајте ги законите.